muhh.lol/Gemfile

14 lines
204 B
Ruby

source "https://rubygems.org"
gem "jekyll", "~> 4.0"
gem "rss"
gem "rake"
group :jekyll_plugins do
gem "jekyll-compose"
gem "jekyll-feed", "~> 0.17"
gem "jekyll-redirect-from"
gem "jemoji"
end